Algemene voorwaarden cursussen en trainingen

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.1 Webdesign Woerden is een onderdeel van oncemedia.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen oncemedia en deelnemende partij.

1.3 Daar waar gesproken wordt van ‘deelnemende partij’ betreft het de opdrachtgever, d.w.z. de betalende partij (die een bedrijf of persoon kan zijn).

1.4 Daar waar gesproken wordt van ‘cursist’ betreft het de persoon of de personen die namens de deelnemende partij aan de training deelneemt cq deelnemen.

1.5 Tenzij expliciet anders is vermeld kan het, daar waar gesproken wordt van een ’training’, alle soorten trainingen en bijeenkomsten betreffen, zoals een dagtraining, middagtraining of meerdaagse opleiding.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVINGEN

2.1 De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijfformulier op de website.

2.2 Met de elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaart deelnemende partij zich akkoord met deze voorwaarden.

2.3 Alle bijeenkomsten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

ARTIKEL 3: ANNULERING EN WIJZIGING

3.1 Deelnemende partij kan de training tot 2 weken (14 dagen) vòòr aanvang kosteloos annuleren. Voor meerdaagse opleidingen is dat 4 weken (28 dagen) voor de eerste bijeenkomst van de opleiding. Bij annulering tussen 14 dagen, tot 7 dagen vòòr de trainingsdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering van een meerdaagse opleiding wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht indien de annulering tussen 14 dagen en 28 dagen voor de start van de opleiding heeft plaatsgevonden. Bij annulering vanaf 7 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.2 Bij het niet verschijnen van de cursist op de trainingsdatum, om welke reden dan ook, is deelnemende partij oncemedia de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.3 In geval van verhindering op de trainingsdatum, kan deelnemende partij een vervanger sturen.

3.4 Bij annulering of verhindering door oncemedia, door ziekte, te weinig deelnemers of anderszins, wordt de cursist daar zo tijdig mogelijk van op de hoogte gebracht. oncemedia zal dan een nieuwe trainingsdatum vaststellen, waarbij deelnemende partij de vrijheid heeft daarvan af te zien en het eventueel betaalde gerestitueerd te krijgen.

ARTIKEL 4: FACTURERING EN BETALING

4.1 Na inschrijving ontvangt deelnemende partij de factuuur, die binnen 14 dagen moet zijn voldaan.

4.2 Heeft deelnemende partij zich korter dan twee weken van te voren ingeschreven, dan dient het cursusgeld per omgaande te worden voldaan.

4.3 Indien oncemedia de betaling op de dag van de (eerste) trainingbijeenkomst niet heeft ontvangen, kan cursist de toegang tot de training worden geweigerd, terwijl de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht blijven.

4.4 Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer deelnemer de cursus uit eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist.

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 oncemedia behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door oncemedia verstrekte leermiddelen. De deelnemende partij en cursist is niet gerechtigd training- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan oncemedia toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 oncemedia sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, diefstal of ongeval ontstaan op de trainingslocatie.

6.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van een training niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van oncemedia beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen oncemedia aan deelnemende partij in rekening heeft gebracht. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

6.3 Aan de inhoud van de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 7: HET CERTIFICAAT VAN DEELNAME

7.1 De cursist ontvang na afloop van de training een certificaat van deelname. Op dit certificaat worden de NAW gegevens van de deelnemende partij (de bedrijfsgegevens) en de naam van de cursist, vermeld. Als die twee hetzelfde zijn, vervalt er uiteraard één.

7.2 Een certificaat van deelname wordt niet verstrekt als de cursist niet de gehele training aanwezig is geweest.

7.3 Het staat deelnemende partij vrij om af te zien van certificaat.

7.4 Op verzoek van cursist of deelnemende partij kunnen met toestemming van de deelnemende partij de NAW-gegevens op het certificaat worden aangepast. De naam van de cursist en de datum van de training kan echter nooit worden aangepast.